Show web details


หมวดย่อย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 1. ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดตาก

 2. ชมรมนักศึกษาเก่า สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 3. ชมรมศิษย์เก่าภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 4. ชมรมเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 32

 5. ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช.รุ่น 17

 6. ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 7. สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 8. สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 9. สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 10. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 11. สมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 13. เกษตรเชิงดอย

 14. เกียร์ 29

 15. เครือข่ายชาวเกษตร มช. รุ่นที่ 37

 16. เว็บแพทยศาสตร์เชียงใหม่ รุ่นที่ 27

 17. เว็บแพทยศาสตร์เชียงใหม่ รุ่นที่ 30

 18. แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 22

 19. แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 32

 20. แพทย์เชียงใหม่รุ่น 34